Tag: Mstafa Sadek paints in Shanghai Nov 2020

SIAF Shanghai International Art Fair video my art (from minute 15:10 – 16:27)

SIAF Shanghai International Art Fair video my art (from minute 15:10 – 16:27)

SIAF Shanghai International Art Fair video my paints are showed in video (from minute 15:10 – 16:27) My paints in..